سرهنگ رضا اکبری روز شنبه درگفت وگو باخبرگزاری برنا ،  افزود: این آمار درسال گذشته دراین مدت 139 نفر بوده که امسال 3نفرکمتر کشته شدند .

وی اضافه کرد:دراین مدت نیز 129 فقره تصادف منجر به فوت درجاده های استان البرز رخ داده که نسبت به مدت مشابه 22درصد کاهش یافته است .

اکبری افزود: تعداد فقره تصادف منجربه جرح دراستان البرز دراین مدت 139فقره بوده که این آمارنسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد کاهش یافته که 121 فقره کمتر است.

اکبری خاطرنشان کردکه درسال جاری 204 نفر دراثر تصادف در این استان مجروح شدند که این آمارنسبت به مدت مشابه سال گذشته 41درصد کاهش یافته و 144نفرکمتر شده است .

وی افزود: درتصادفات خسارتی نیز دراین مدت 3 هزارو 72 فقره تصادف خسارتی رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است .

به گفته وی ، بیشترین عامل تصادفات تخطی ازسرعت مطمئنه ، عدم توجه به جلو و تجاوز به چپ ازخط وسط عبور بوده است .

وی بیان داشت : ازابتدای سال جاری 404 هزارو 293 راننده متختلف اعمال قانون شدند .

وی خاطرنشان کرد: دراین مدت نیز 17هزارو 280 خودرو ی متخلف درراه های استان البرز توقیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است .

وی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت : دراین مدت نیز 128 راننده مست به دادگاه معرفی شده که 6 ماه نیز رانندگی و 54راننده متخلف که نمره منفی بیش از30 بودند نیز به مدت 3 ماه ازرانندگی محروم شدند .

استان البرز دارای یک هزار و450 کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی است که 18 درصد ترافیک کشور مربوط به جاده های این استان می باشد.