حسن مدیرروستا معاونت خدمات شهر شهرداری کرج به خبرگزاری برنا گفت: کرج متعلق به همه شهروندانی است که در آن زندگی می کنند و اتحاد و یکپارچگی و تعلق خاطر داشتن به موجودیت جغرافیایی آن خارج از تعصبات قومی و طایفه ای و اقلیمی یکی از ضروریات نگاه توسعه ای به آن است 

وی افزود : شهروندان غیور ترک، لر، کرد و ......وقتی که در کرج ساکن هستند یعنی کرجی هستند و باید نگاهی خارج از قومیت گرایی و طایفه گرایی داشته باشند و قطعا هم این دیدگاه را ندارند که اگر می داشتند در همان اقلیم خودشان می ماندند 

مدیرروستا ادامه داد: وقتی که از دیار خودشان مهاجرت کردند یعنی اینکه همه ایران اسلامی را یک کل واحد در نظر گرفته اند که این دیدگاه می تواند به ساختار رشد و توسعه جامعه کمک کند برای اینکه بتوانیم فضایی ایجاد کنیم که همگان از امکان برابر رقابت های گوناگون بهره مند باشند باید نگاه شهروندی خودمان را توسعه یافته کنیم وقتی در مدار تعصبات قومی و قبیله ای باقی مانده باشیم یعنی اینکه ادبیات جوامع توسعه یافته را فرا نگرفته ایم

وی در پایان گفت: امیدوارم که تصمیم سازان و نخبگان جامعه به دنبال تحقق یکپارچگی و اتحاد شهری در راستای توسعه پایدار شهری باشند آنان می توانند با تولید ادبیات واحد توسعه ای ، نگاه های قومی و طایفه ای را از اقلیم کرج دور سازند و هر کسی که در زیر آسمان کرج زیست دارد ، خود را کرجی بنامد