اصغر نصیری فعال فرهنگی و محیط زیست به خبرگزاری برنا گفت: اولویت های جامعه بیشتر بر اساس کمیت شکل گرفته است تا کیفیت. شاید یکی از دلایل آن هجوم اطلاعات و داده های ویرایش نشده بیرونی باشد چرا که شخصیت تاریخی ما شکل گرفته است و برای ورود به سطح دیگری از نگاه و روش باید سال های متمادی در فضای ادبیات جدید آزمون و خطا داشته باشیم

وی افزود: یکی از دلایلی که ما به شکل و ظاهر بیشتر از ماهیت و باطن توجه می کنیم به خاطر همین شخصیت شکل گرفته تاریخی می باشد شخصیتی که چندگانگی را نیز با خود حمل می کند و توامان همه چیز را با هم می خواهیم و به عبارتی صداقت و عدم صداقت را با هم بازی می کنیم

نصیری ادامه داد: همین چندگانگی ها باعث شده است که ندانیم چه می خواهیم و سردرگمی یکی از قیدهای تاکیدی ما در زندگی شده است

وی بیان داشت: به عنوان مثال هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که شهر ما خانه ماست و پاکیزگی شهر در روح و روان شهروندان تاثیر می گذارد و برای فرهنگ سازی در این زمینه میلیاردها تومان زمان و پول صرف می شود تا همگی بپذیریم که باید نسبت به محل سکونت مان احساس مسئولیت داشته باشیم احساس مسئولیتی که اکنون کم تر مشاهده می شود و باید نخبگان و جامعه شناسان در این زمینه ورود کنند و به این بی تفاوتی را ریشه یابی کنند

ایشان در پایان گفت: شخصیت چندگونه تاریخی ما احتیاج به بازبینی دارد که چطور می توانیم روشی را اتخاذ کنیم که اولا همگی خود را ایرانی بدانیم و سپس به قومیت ها و طایفه های خود ببالیم