مولایی به برنا گفت : دراین شرایط بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی متضرر شده و ناچار به رهاکردن‌کار و تعطیل کردن واحد خود شدند.

وی افزود: برخی دیگر نیز ناچار به تعدیل نیرو یا فرصت خواهی ازکارگردان برای پرداخت مطالبات به حقشان شدند.

وی اضافه‌کرد: دراین میان برخی از صاحبان این واحدهای تولیدی نیز به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت معوقات‌کارگران و بازپرداخت تسهیلات بانکی‌ای‌که قبلاگرفته بودند، بارها به مراجع قضایی‌کشانده شدند.

این مسئول توضیح داد: سرمایه‌گذارانی‌که با ‌راه‌اندازی واحدهای تولیدی اقدام به ایجاد بستر مناسب برای اشتغال می‌کنند، بسیار ارزشمند هستندو نباید با آنها مثل مجرمان‌کلاهبردار برخورد شود.

رییس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون‌کار ابرازکرد: قانون‌کار متعلق به چند دهه پیش است کارگر محور تدوین شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: این قانون نیاز به بازنگری دارد چون درحال حاضر شکایت‌کارگر می‌تواند سرمایه‌گذاری یک فرد را به خطر اندازد.

این مسئول توضیح داد: قانون‌کار باید به‌گونه‌ای تدوین شودکه هم حق‌کارگر و هم حق کارفرما محفوظ بماند و حرمت هردو طرف حفظ شود.

وی‌گفت: درحال حاضر برخی سرمایه‌گذاران با چنگ ودندان واحد تولیدی و صنعتی خود را سرپانگه داشته اند و این‌کار بسیار ارزشمندی است.

بنامولایی درپایان ‌گفت: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند تا چرخ اقتصادکشور دوباره در مسیر اصلی خود به حرکت درآید.