.فاطمه اسکندری روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرگزاری برنا ، افزود: براین اساس 25 میلیارد ریال برای انجام مطالعات زیست محیطی، پیوست فرهنگی و اجتماعی پروژه ها در نشست کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج تصویب شد.

وی ادامه داد:براساس این مصوبه از این پس هیچ پروژه ای بدون انجام مطالعات پیوست فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی در کلانشهر کرج احداث نخواهد شد.

اسکندری اظهار داشت: می بایست طبق قوانین انجام مراحل پیوست زیست محیطی ، فرهنگی و اجتماعی توسط کسانی انجام شود که در اجرای پروژه ها ذی نفع نباشند.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: پروژه هایی که سال آینده عملیات اجرایی آنها آغاز می شود پیش از اجرا توسط پیمانکار، پیوست های زیست محیطی ، فرهنگی و اجتماعی باید داشته باشند.