علیرضا گرامی  در گفت و گو با خبرگزاری برنا ، افزود: ازمجموع  انتقال ها 3هزار مورد انتقال به استان تهران و 228مورد به استان های دیگر کشور بوده است.

 

وی اضافه کرد: همچنین 247 مورد انتقال زندان های استان تهران و 26 مورد از زندان های دیگر کشور به قزلحصار صورت گرفته است .

 

وی افزود : این اقدام با هدف کاهش جمعیت کیفری و رفاه حال خانواده های زندانیان انجام شده است .

وی ادامه داد: براین اساس قضات با حضور مستمر دراندرزگاه ها به بررسی مشکلات قضایی مددجویان می پردازند تا بسترانتقال آنان به استان های محل سکونتشان فراهم شود.

ندامتگاه قزلحصار یکی ازچهارزندان مستقر دراستان البرز است که زیرنظر اداره کل زندان های استان تهران اداره می شود.