به گزارش خبرگزاری برنا ازسرابله؛ دکتر دژمخو رئیس منابع طبیعی شهرستان چرداول درگفتگو بابرنا اظهار کرد؛بدنبال آتش سوزی که صبح روزسه شنبه درمناطق کوهستانی تنگ قیر درمحدوده استحفاظی شهرستان چرداول واسلام آباد غرب درمحدوه استان کرمانشاه رخ داد با اقدامات به موقع نیروهای عمل کننده مهاروخاموش گردید

اوافزود؛این منطقه کوهستانی بدلیل صعب العبور بودن وموقعیت دشوار کوهستانی مانع از دسترسی سریع  نیروهای عمل کنند گردید ولی با تلاش وفداکاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی  و نیروهای مردمی وحضور اعضای ستاد بحران شهرستان درمنطقه ازادامه آتش سوزی جلوگیری وآتش درمناطق تنگ قیر مهار گردید.  

دژمخوگفت؛عامل آتش سوزی منطقه تنگ قیر که یکی از دمداران بومی منطقه می باشد دستگیر وجهت انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: