به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، محمد علی اکبری، ریاست محترم دانشگاه ایلام  در مراسم افتتاح هفتمین کارگاه پیوست نگاری فرهنگی که در دانشگاه ایلام برگزار شد، گفت: کسانی که  درباره تدین یا عدم دینداری جامعه دانشگاهی سخن می گویند باید همراه با شناخت و آگاهی نسبت به فضای دانشگاه و دانشجویان باشد. برخی از این افراد بدون شناخت و آگاهی اظهار نظر می کنند.

علی اکبری با بیان اینکه رسالت دانشگاه علاوه بر فرهنگ سازی، تمدن سازی است، بیان داشت: برخی می اندیشند که در حوزه دین، علم و فرهنگ مرز و فاصله وجود دارد، که این کاملا اشتباه است.

رئیس دانشگاه ایلام با خطاب به رئیس سازمان بسیج اساتید و رئیس کمیسیون اجتماعی شورای عالی فرهنگی کشور گفت: از اینکه برای ارائه علم و آموزش در زمینه پیوست نگاری فرهنگی طیف اساتید را انتخاب کرده اید، نشان از حسن انتخاب شما دارد.زیرا دانشگاه با پرورش دادن انسان های توانا و فرهیخته و آموزش نخبگان و برگزیدگان یک جامعه، یکی از مهمترین نهادهای آموزشی در توسعه فرهنگی است.

رییس دانشگاه ایلام در پایان، افزود: برگزاری چنین کارگاه هایی در تعمیق جنبه های فرهنگی و اندیشه های علمی و پرورش عالمانی پژوهشگر بسیار مؤثر خواهد بود.