به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام ؛ معاون فرهنگی و امور جوانان در نشست دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان با موضوع برگزاری دوره توانمندسازی کشوری به میزبانی استان ایلام برگزار شد به اهمیت نقش سازمانهای مردم نهاد در اجرای برنامه های مختلف پرداخت و گفت : ظرفیت سمن ها یک پتانسیل مناسب است و موفقیت ما زمانی است که بتوانیم از این ظزفیت ها استفاده مطلوب کنیم واقعیت امر این است که نگاه ، بهره مندی از توان جوانان و اعضاء سمن ها است هر چند دارای نقاط ضعفی هم باشند . چرا که کسب تجربه و آموزش توسط اعضاء موضوع بسیار مهمی است از طرفی برگزاری دوره توانمندسازی دبیران سازمانهای مردم نهاد کشور با موضوع تاریخ شفاهی فرصتی است برای به صحنه آوردن همه سمن ها و استفاده از ایده ها و توان آنان .

محمدرضا تردست برگزاری مطلوب این نشست را آبروی استان دانست و بیان کرد : در این دوره استان ایلام میزبان است و عنایت داشته باشید عملکردها ما آبروی و اعتبار استان را به مهمانان نشان خواهد داد و در واقع همه ما تابلوی تمام نمای استان ایلام هستیم . لذا باید با این دید پیش برویم که برای ارزش ، اعتبار و آبروی استان تلاش کنیم

 معاون فرهنگی و امور جوانان ایلام در پیان از همه دبیران خواست طرح ها و برنامه های پیشنهادی خود را ظرف مدت مشخصی به حوزه معاونت فرهنگی و امور جوانان تحویل نمایند .

در ادامه هرکدام از دبیران پیشنهادات خود را در مورد دوره ارائه دادند .