به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-ساسان روندی بدون اشاره به تعداد خودکشی ها اظهار کرد: آمار خودکشی در سال 94 در مقایسه با سال پیش از آن در استان ایلام نیز 13 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: آمار قتل در این استان نیز در همین مدت نسبت به سال پیشتر، 43.3 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی ایلام ادامه داد: 503 جسد سال گذشته برای معاینه و بررسی به پزشکی قانونی استان ارجاع شد که در مقایسه با 474 مورد جسد تحویلی به پزشکی فانونی در سال 93، 6.1 درصد افزایش داشت.
دکتر روندی گفت: در سال گذشته برای 19 هزار و 300 فقره معاینه پزشکی صدور گواهی صادر شد که در مقایسه با 19 هزار 756 مورد سال 93، حدود 2.4 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: 196 نفر سال گذشته در نتیجه حوادث رانندگی در این استان فوت شدند که در مقایسه با آمار 226 مورد حادثه رانندگی سال ما قبل، حدود 18 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی ایلام افزود: همچنین 12 نفر در سال 94 بر اثر وقوع حوادث حین کار فوت شدند که در مقایسه با 18 فقره فوت ناشی از حوادث حین کار سال 93، حدود 50 درصد افزایش نشان می دهد.
دکتر روندی گفت: پزشکی قانونی استان ایلام سال گذشته 17 هزار و 824 مورد معاینه بالینی انجام داد که نسبت به 18 هزار و 403 فقره سال ماقبل آن، 3.4 درصد کاهش یافته است.