به گزارش خبرگزاری برنا،  مهندس وطن دوست رئیس اداره راه و شهرسازی چرداول با بیان اینکه در ادامه اجرای پروژه شانه سازی جاده سرابله شباب در محدوده هنرستان سرابله به دلیل مخالفت معارضین در این محدوده باعث گردید که عملیات اجرائی ادامه    شانه سازی متوقف گردد.

وطن دوست اظهار داشت : جلوگیری ازاجرای این پروژ توسط معارضین  موجب تاخیر در اتمام پروژه وبروز خسارتی میگرددوی همچنین اعلام کرد واحد حقوقی بدنبال این است که نسبت به  حل فصل موضوع با معارضین مشکل را حل نماید واز مردم شهر سرابله خواست که به درجهت حمایت از پروژهای عمرانی جاده سازی به منظور توسعه این شهر با این اداره همکاری نمایند