به گزارش برنا- ایلام، در روز یکشنبه جلسه کمیته بررسی نامه های سفر ریاست جمهوری ارجاعی به صندوق استان  با حضور شرف خانی مدیر صندوق و بیگلری معاون دفتر بازرسی استانداری ایلام، خانم جستجو کارشناس سامد، ناصری معاون صندوق استان،خانم نظری نیا حامی کسب وکار صندوق استان،اسماعیلی رئیس شعبه مرکزی صندوق استان  برگزار گردید.

دکتر شرف خانی در خصوص عملکرد صندوق استان ایلام در دولت تدبیر وامیداظهار داشت: از سال 93 تا کنون بیش از 2500 فقره درخواست از طریق سامانه سامد به کارتابل صندوق ارجاع داده شده است که تمامی آنها توسط کارشناسان صندوق  پالایش وبررسی شده اند و نیز تعداد 116 فقره از این درخواست ها با مبلغ بیش از 25 میلیارد ریال پرداخت شده است.
بیگلری معاون مدیر دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ایلام ضمن تقدیر از عملکرد صندوق کارآفرینی امید استان گفت: باتوجه بهنامه های سفر ریاست جمهوری به استان بایستی با بررسی درخواست ها طبق شرایط صندوق ، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم نمائیم.
در این جلسه مقرر گردید که بصورت منظم در روزهای یکشنبه هر هفته کمیته ارزیابی نامه های سفر ریاست جمهوری با حضور نمایندگان دفتر بازرسی استانداری و کارشناسان صندوق استان جهت بررسی آنان تشکیل شود.