دکتر حشمت اله عسگری دانشیار اقتصاد 

به گزارش برنا-ایلام-اخیرا یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کردن که  با افزایش  یک میلیون تن پتروشیمی، میتوان ٢٠٠ هزار شغل مستقیم و ٤٠٠ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند. 

در استان ایلام حدود ٤٠٠ تن تولید پتروشیمی در سال وجود دارد، یعنی طبق این آمار کذایی باید حدود ٢٤٠ هزار نفر در پتروشیمی ایلام مشغول باشند این در حالی است که حدود ١٠٠٠ نفر بطور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند و مدیران این صنعت همواره از ازدیاد و تراکم نیروی شاغل گلایه دارند. 

کل جمعیت در سن کار ایلام ١٥ تا ٦٥ سال سن کمتر از ٢٠٠ هزار نفر می باشد. یعنی تمام مردم ایلام و تعدادی هم از استانهای همجوار اکنون باید در بخش پتروشیمی ایلام مشغول بکار باشند!!

آمار ارائه شده  ٢٤٠ برابر مقدار واقعی آب دارد. 

ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی در هر بخش داری ضریب علمی و دقیقی است. انتظار می رود اگر برنامه ای در راستای ایجاد اشتغال ارائه شود، می بایست مبتنی بر هدفگذاری دقیق، شدنی و معرفی الزامات و راهبردهای واضح و روشن باشد. در غیر این صورت مسیر مسیر ناکجاآبادی خواهد بود.

مطابق قانون اوکان،  هر یک درصد کاهش بیکاری مستلزم ٣ درصد رشد اقتصادی است. بر این اساس، ایجاد ٥ میلیون شغل مستلزم رشد حداقل بالای ٥٠ درصدی در اقتصاد است. تقریبا در دنیا هرگز نصف چنین رشدعی نیز محقق نشده است. 

یقینا مردم به درستی می فهمند و این آمار و ارقام را مقایسه خواهند کرد و فاصله حرف تا عمل را محاسبه خواهند نمود.