به گزارش برنا-ایلام;بدنبال سفر شهرستانی  استاندار محترم به شهر ستان چرداول ودستور لازم مبنی براجرای پروژهای راهسازی الخصوص پروژه زیر گذر وروگذر شهر سرابله واجرای ورودی محدود ه راهسازی این شهر از سمت بیمارستان وهمچنین جاده امام زاده قاسم (ع)به شهر شباب که خواسته اساسی شهر ۲۰ هزار نفری سرابله مرکز شهرستان بوده شتاب در اجرای آن بسیار لازم وضروی میباشد

این پروژه های مهم که در سنوات گذشته از جانب مسئولین ارشد استانی به آنها توجهی نشده وبرای اولین بار ازجانب استاندار محترم ومعاونت عمرانی دستور بر اجرا وتامین منابع مالی آنها صادر گردیده لازم است مسول راه وشهرسازی شهرستان پیگیر این مصوبات سفر شهرستانی استاندار باشند

مدیر راهسازی شهرستان چرداول هرچند در این مدت به مصلحتی که داشته وخواهند داشت پیگیر پروژه ورودی شهر سرابله وشباب سرابله نبوده انشالله در این مقطع خاص که عزم بر اجرای این پروژهاست خواست مردم ودستور ویژه استاندار وفرماندار رامورد توجه قرار دهند!

پروژه ورودی شهر سرابله یکی از پروژهای مهمی بوده که مردم این شهر سالهاست پیگیر آن بوده ومتاسفانه مسئولین قبلی با توجه به قول وقرارهای که فقط هدفشان سرگرم کردن مردم بود انجام نداده وتنها در زمان مدیریت دکتر یگانه در چرداول و دستور ویژه جناب استاندار عملگرا و خدمتگزار این پروژها در حال عملیاتی شدن هستند.