به گزارش برنا ازایلام نوذری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، افزود: خبرنگاران نشاط سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایجاد می کنند و به هیچکس جز مردم بدهکار نیستند و در مقابل باید مواظب بود که با آبروی کسی بازی نکنند و منصفانه نقد کنند و نکات مثبت را در کنار نکات منفی قرار دهند و ازمرحله آگاهی به خودآگاهی برسند.

او با بیان اینکه آن ملتی که تاریخ و اهل قلم متعهد ندارد ملت پویایی نیست، افزود: چه بسیار افرادی خوب قلم زده اند اما به ملتشان خیانت کرده اند.

او افزود؛ امروز نیازمند افراد دلسوز و متعهد اهل قلم هستیم که بیاید نقش بی بدیل خود را در شرایط فعلی ایفا نماید. 

وی در آخر به خبرنگاران توصیه کرد؛ بیائید نه با نیش افراط بر تن کسی زخم زنیم و نه با تفریط و انفعال و فراموشی، لوح سپید جامعه را دلگیر سازیم!