به گزارش برنا از ایلام :سرهنگ غلامرضا فتحی  گفت: با توجه به اینکه این درختان در زمین کشاورزی فرد خاطی قرار داشتند لذا وی در صدد قطع تدریجی درختان بود تا به این وسیله به وسعت زمین خود بیفزاید.
او با بیان اینکه هیچ فردی به هر بهانه ای مجاز به قطع و آسیب زدن درختان نیست، یادآور شد: پرونده این کشاورز برای رسیدگی، تعیین خسارت و ضرر و زیان وارده به طبیعت به مراجع قضایی شهرستان سیروان ارجاع شد.