به گزارش خبرگزاری برنا از سرابله ;مراد یگانه در همایش سراسری انجمن معتادان گمنام  که در شهرسرابله برگزار گردید اظهار کرد: امروزه در سطح کشور برای مبارزه وپیشگیری از اعتیا د به مواد مخدر هزینه های کلانی برای داشتنن یک جامعه سالم وپاک انجام می گیرد تا اینکه بتوان از افتادن جوانان وخانوادها به دام بیماری اعتیاد جلوگیری شود.

او افزود: هزینه های مادی معنوی وجانی زیادی در این راه انجام گرفته تااینکه بتوان از گسترش بیماری اعتیاد که سرمنشاء تمامی آسیب های اجتماعی ونابسامانی های که بوجود آورنده جرائم وبی نظمی در محیط اجتماعی وخانوادهاست جلوگیری شود.

فرماندار چرداول با اشاره به عملکرد انجمن معتادان گمنام در مبارزه با بیماری اعتیاد در کشور گفت:بهره گیری از ظرفیت مردمی در مهار و درمان اعتیاد ضروری است و انجمن معتادان گمنام نمونه موفقی در این مقوله می باشد که چه در سطح کشور چه در سطح استان بسیار موفق عمل کرده است

اوگفت: وارد شدن مردم در بحث پیشگیری از اعتیاد و جلوگیری از گسترش آن در جامعه می تواند نقش اصلی وتعیین کننده ای داشته باشد که این امر از طریق فعال کردن سمن ها محقق شود.

او افزود: اثربخشی معتادان بهبود یافته بر گروه بیماران بالا است و این همایش فرصتی است تا اعضای معتادان گمنام پیام نشاط بدون مصرف مواد مخدر را اشاعه دهند.

یگانه اضافه کرد:نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه مبازه با پدیده اعتیاد به مواد مخدر پررنگ است و در این میان مشارکت اجتماعی و همدلی برای بهبودی و رهایی از اعتیاد، راهبرد این سازمان ها از جمله انجمن معتادان گمنام است که بیماران برای بهبودی یکدیگر دست یاری به سوی هم دراز می کنند.

فرماندار چرداول در پایان این همایش گفت: ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این همایش از مسئولین شهرستان می خواهم که در زمینه های معنوی نهایت همکاری رابا انجمن معتادان گمنام شهر سرابله راداشته باشند.