به گزارش برنا از ایلام سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت :این طرح بنا به درخواست همشهریان عزیز و تشدید کنترل این دسته از وسایل نقلیه اجرا شد.

اوگفت :در این طرح با تخلفات وسایل نقلیه عمومی باربری بخصوص بار اضافه-نداشتن بارنامه-نداشتن تجهیزات ایمنی و نداشتن حفاظ برخورد شده است.