به گزارش برنا از ایلام قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه اتحادیه تعاونی های مرزنشینان که با حضور معاونین اقتصادی و سیاسی استاندار برگزار شد گفت: برای توانمندسازی تعاونی های مرزنشینان استان باید با استفاده از ظرفیت های موجود بهره برد و در این راه با رعایت قوانین ، مقررات و آیین نامه های کشوری اقدامات لازم را صورت داد.

او ادامه داد: تعاونی های مرزنشینان با استفاده از دستور العمل کارگروه ملی سوخت از امکانات و سهمیه سوخت  با نرخ تعادلی از این ظرفیت برای افزایش توان این تعاونی ها و همچنین معیشت عشایر مرزنشین با رعایت دستورالعمل ها و قوانین ابلاغی از سوی کارگروه مرکزی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

نماینده عالی دولت تأکید کرد: برای رفع مشکلات این تعاونی ها که تا شعاع 20 کیلومتری مرز فعالیت دارند با دید مثبت جهت تداوم فعالیت های آنان در حاشیه ی مرزی اقدامات لازم صورت گیرد.

اوگفت: با توجه به مصوبه کارگروه ملی سوخت  تمهیداتی اندیشیده شود که مرزنشینان استان از سهمیه سوخت با قیمت تعادلی بهره مند گردند.