به گزارش برنا از ایلام، قاسم سلیمانی دشتکی در مراسم زنگ انقلاب از روزهای آغازین نهضت انقلاب اسلامی گفت و تصریح نمود؛ در آن فضای خفقان آغازین حرکت های ضد شاهنشاهی را امام شروع کرد و از همه چیز خود برای به ثمر رسیدن انقلاب گذشت. 

اوادامه داد؛ حصر، تبعید و به شهادت رساندن فرزند امام نتوانست وی را از اهداف متعالی انقلاب اسلامی باز دارد. 

استاندار ایلام در ادامه از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بعنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برای ملت ایران یاد کرد و گفت؛ امروز این انقلاب شکوهمند 40 سال است با سرافرازی به حیات خود ادامه می دهد و با قدرت به سوی قله های سرافرازی و سربلندی در حرکت است. 

او ادامه داد؛ برای به ثمر نشستن انقلاب خون های زیادی داده شده است و ملت پاسدار این انقلاب است.

سلیمانی دشتکی بر لزوم توجه به شعارهای اصلی انقلاب اسلامی در دهه چهارم انقلاب تاکید کرد و گفت؛ بایست به شعارهای  اصلی انقلاب برگردیم و در جهت تقویت آن گام برداریم و اگر جایی مسئله و مشکلی هست با اتحاد و همبستگی و همدلی آن را رفع کنیم.