به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام دکتر افشین پور در حاشیه این بازدید درگفتگو با برنا اظهار داشت؛با مشاهده محل اجرای پروژه وگزارش منابع طبیعی واداره راه وشهرسازی عملیات راه سازی در راستایی تفاهم نامه فی مابین انجام گرفته وهیچگونه تخلفی خارج از تفاهم نامه  انجام نگرفته است.

او افزود؛کلیه درختان درمسیر اجرای طرح به نحوه صحیحی جابجا و ونهایت دقت عمل در جلوگیری از تخریب وکاشت این درختان درمکان دیگر انجام گردیده است.

اودرپایان گفت :با توجه به اولویت اجرای طرح وهمچنین بارعایت اصول لازم در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی عملیات اجرای پروژه باید ادامه یابد.