به گزارش برنا از ایلام ; عدنان کرمی نسب و موسی فاطمی راد نیز با کسب اکثریت آرا به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم و مجتبی غیابی و نصرت اله لارتی نیز با کسب اکثریت آرا به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی هیات رئیسه برگزیده شدند.