به گزارش برنا از ایلام عهدیه طهماسبی در نشست ستاد مبارزه با ماد مخدر استان  اظهار داشت: سال گذشته برای پیشگیری چهار میلیارد ریال اعتبار در اختیار دستگاه های متولی از طریق سمن ها قرار گرفت تا با کمک آن طرح های پیشگیرانه در زمینه آسیب های اجتماعی انجام دهند.

وی افزود: امور اجتماعی عی دارد که با همکاری سمن ها در زمینه آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها اقدام های اثرگذاری در راستای آگاه سازی افراد در محلات و مناطق مختلف شهری و روستایی انجام دهد.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که به گفته استاندار ایلام از محل سیل 15 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مراکز پیشگیری از آسیب ها به بهزیستی ایلام و حدود 30 میلیارد ریال اعتبار نیز برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.