کاظمی در گفتگو با برنا اظهار کرد :  با توجه افزایش همه ساله زائرین اربعین در مرز بین المللی مهران وتردد سنگین خودروها در فاصله پل زائر تا پایانه مرزی مقرر گردید تا این مسیر 11 کیلومتری 6 بانده شده و در کنار آن نیز مسیر پیاده راه  اجرا می گردد.

او ضمن اشاره به شروع اجرای این پروژه ظرف چند روز آینده از تکمیل آن در صورت تأمین اعتبار تا اربعین سال آینده خبر داد.

او خاطر نشان کرد :برای اجرای این طرح حدود 25 میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.