به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ داود خادم ضمن تبریک هفته قوه قضاییه ، گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این اداره را ارائه و بر ضرورت ساماندهی افراد مجهول الهویه ، کودکان معتاد زیر 18 سال و ... و نیز هماهنگی بین ادارات به جهت هر چه بهتر انجام گرفتن این مسئله تاکیدکرد.

در ادامه این جلسه جبله در خصوص شرایط پیشگیری و ساماندهی در شهرستان مسائلی را مطرح و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را از اولویتهای مهم دانست.

وی افزود: در مسئله ساماندهی باید با  حفظ فوریت و نیز رعایت شان و منزلت این افراد اقدامات مورد نیاز صورت پذیرد.

شایان ذکر است در پایان این جلسه مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی بیش از پیش در خصوص ساماندهی مجهولین و کودکان معتاد زیر 18 سال با اداره بهزیستی هماهنگی و همکاری داشته باشند.

index

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: