به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ اضطراب واکنش طبیعی به شرایط دشوار و تهدید آمیز است. اما اگر شدید و طولانی شده و رنج آور باشد زندگی را مختل می کند. اضطراب می تواند بر روی سیستم ایمنی تاثیر منفی داشته باشد و بدن را در برابر بیماری ها تضعیف کند.

  استرس گاها موجب بروز رفتارهای ناکار آمد می شود.

 اضطراب موجب می شود ما روش های ناسالمی را برای کاهش استرس انتخاب نماییم در شرایط فعلی یکی از این رفتارهای ناکارآمد در پاسخگویی به استرس پیگیری مداوم اخبار ویروس کرونا از هر شبکه و سایت غیر رسمی یا نامعتبراست که به دنبال آن بدون اطلاع از موثق بودن پیام ها، اخبار ناخوشایند و استرس زا را به دیگران  در چنین شرایطی افراد پیام های درست و ارسال می کنیم و معمولا دستورالعمل های علمی را نادیده می گیرند.

در واقـع اغلـب افراد مضطـرب به صورت مداوم بـه دنبال خبر در رسـانه هـا و شـبکه های اجتماعی نامعتبـر می گردند و بـا وجود این کـه رفتـار فـوق را در جهـت کاهش اسـترس خـود انجـام می دهند ولـی از آنجایـی کـه رفتارشـان ناکارآمـد اسـت منجـر بـه افزایـش اسـترس و نگرانـی آن هـا می گردد.

از افرادی که در شما استرس  ایجاد می کنند کناره گیری کنید

اگـر کسـی در زندگی برایتان اسـترس ایجـاد می کند، رابطـه با او را محـدود کـرده یا کامـلا قطع کنیـد. از ارتباط با افـرادی که ویروس کرونـا را فاجعـه آمیز جلوه می دهنـد بپرهیزید.

کنترل محیط خود را به دست بگیرید

اگر اخبار و اطلاعات شبکه های مجازی معتبر نیز مضطرب تان می کند تلویزیون را خاموش کنید. در حدی اطلاعات داشته باشید که مربوط به رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده و ضرورت دارد.

 اگر صحبت راجع به ویروس کرونا شما را آشفته می کند، آن ها را  با افرد خاصی در لیست محاورات روزانه خود حذف کنید. اگر مرتبا ارتباط هستید که در این خصوص صحبت می کنند از آنها  بخواهید که دیگر این موضوع را مطرح نکرده یا اگر مطرح شد با عذر و بهانه ای از شرکت در بحث خودداری نمایید.

گرد  آورنده؛مرکز مشاوره ویژه شرق استان تهران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: