به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، همایش  جوانان و رای اولی های حامی دکتر حسن روحانی  با حضور مردم و جمعی از هنرمندان برگزار  در رباط کریم  شد.