به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، بر پایه این طرح، محدوده خدمات‌رسانی هر مخزن به چند ناحیه کوچکِ جداشده (ایزوله) تقسیم می‌شود که هر ناحیه کوچک‌تر (DMA) با توجه به خصوصیات جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی و میزان مصرف آب از 500 تا 5000 مشترک را در بر می‌گیرد. بر مبنای اطلاعات به دست آمده از نواحی کوچک‌تر، میزان آب بدون درآمد هر کدام از نواحی محاسبه می‌شود و مناطقی که بیش‌ترین میزان هدررفت آب را دارا هستند در اولویت اجرای طرح‌های کاهش آب بدون درآمد قرار می‌گیرند.

هم‌چنین میزان آب ورودی به هر کدام از نواحی کوچک‌تر با نصب کنتورهای مغناطیسی اندازه‌گیری می‌شود.