به گزارش خبر گزاری برنا استان تهران، در این جلسه که معاون مهندسی و توسعه، مدیران دفتر نظارت بر بهره برداری آب شهری و  فنی و مدیران نواحی حضور داشتند، بر اساس اولویت های مکانی که توسط مشاور طرح عنوان شد، موقعیت مکانی احداث مخازن توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه این نشست، احداث مخازن اضطراری در اولویت برنامه های این دفتر قرار گرفت و در این جلسه ضمن اصلاح ردیف بودجه احداث مخازن، هماهنگی و تقسیم کار لازم بین حوزه ها مشخص گردید و مقرر شد تا پایان سال جاری، 5 مخزن در محدوده خدماتی آبفای منطقه 5 شهر تهران احداث شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست مطالعات بنا بر اولویت ها و به تفکیک نواحی، بر اساس جمعیت و دسترسی به پنج نقطه در محدوده آبفای منطقه 5 شهر تهران در نظر گرفته شد.

این گزارش حاکی است با الحاق بخشی از نواحی تحت پوشش آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران به آبفای منطقه 5 شهر تهران، در این محدوده نیز پس از ابلاغ بودجه و اقدامات قانونی لازم و دستور ریاست مجمع عمومی آبفای استان تهران، اقدامات لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد.