به گزارش خبر گزاری برنا استان تهران، با حضور افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک، عباس عزیزان معاونت آموزش متوسطه، مصطفایی کارشناس ارزیابی و عملکرد، ادیبی کارشناس حراست، ورمزیار معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت این اداره، جلسه تخصصی مدیران مدارس متوسطه دوره اول منطقه کهریزک برگزار شد.


افضلی نیا مدیر آموزش و پرورش کهریزک، گفت: ساماندهی نیروها از جمله مواردی است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد و برای تحقق این مهم همه باید دست بر دست هم دهیم، چرا که همکاری و همدلی راهکار مناسب برای انجام امور می باشد.

وی در ادامه افزود: استفاده نیروها در جای مناسب خود هم در بخش آموزش و هم در بخش پرورش از نکات ضروری بوده که باید به نحو مطلوب و کارآمد و استفاده هر چه بهتر انجام گیرد.

مدیر آموزش و پرورش کهریزک اضافه کرد: تمامی فعالیت ها و برنامه ها، در قالب پروژه مهر بوده و توجه به تمامی جوانب برای آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید جزء فعالیت های پروژه مهر می باشد.

وی همچنین اظهار داشت: بحث آموزش و تربیت دانش آموزان باید دغدغه همگان باشد و بتوانیم دانش آموزان با خرد، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ شخصیتی به اجتماع تحویل دهیم.

افضلی نیا در پایان تصریح کرد: ایجاد انگیزه بیشتر در محیط مدرسه و همچنین نشاط و شادابی در فضای مدرسه می تواند روحیه مضاعف در بین هم دانش آموزان و هم همکاران را، برای پیشبرد اهداف نظام آموزشی و تربیتی دو چندان کند.