به گزارش خبر گزاری برنا استان تهران، فرماندار شهرستان قدس در جلسه پیگیری وضعیت پروژه های عمرانی اظهار کرد، مردم شریف شهرستان قدس از داشتن امکانات اولیه شهری محروم هستند و ما مسئولین وظیفه داریم با فعالیت و حرکت بهتر و سریع تر بخشی از مطالبات مردمی را به اجابت برسانیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز در حاشیه این نشست گفت : باید اخبار منتشره در جراید مطالبق واقعیت باشد ؛ وی ادامه داد در خصوص برخی پروژه ها همچون بیمارستان 160 تخت خوابی که رقم قابل نوجهی بودجه نیاز دارد و دولت با کمبود بودجه مواجه است تا 3 سال آینده به بهره برداری می رسد.                                     

 محمد زاده همچنین افزود اسکلت بیمارستان تا پایان مرداد تکمیل می شود