به گزارش خبر گزاری برنا  رضا گلمحمدی در همایش تجلیل از ورزشکاران شهر قدس گفت، مردم شهرستان قدس مردمی ورزشکار و ورزش دوست هستند هم چنین شهرستان قدس از نعمت بزرگی برخوردار است که آن مسؤولین است که ورزش دوست که پیگیر مسائل ورزشی و ساخت و احداث مکان های ورزشی هستندو

وی افزود، قدس یکی از سرآمد ترین شهرستان های استان تهران است. ایجاد محیط مناسب باعث شکوفایی جوانان و نوجوانان شهر می باشد،و یکی از  پایگاه ویژه المپیک 2020است.