به گزارش خبرگزاری برنا استان تهران، مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه

در نشست صمیمی با خبرنگاران گفت، میزان محبوبیت و عملکرد همه رسانه ها را مردم تعیین میکنند و افزود خبرنگاران  پل ارتباطی بین مردم و مسولین هستند.

فرماندار فیروزکوه،  به پرسش خبرنگاری ضمن اینکه چرا شهر ما از داشتن اورژانس محروم است چنین پاسخ داد:به محض اینکه تماسی با اورژانس گرفته شود نیروهای امدادی ما خود را به مکان مورد نظر میرسانند.

یوسفی جمارانی تاکید کرد، رسانه ها و خبرنگاران چشم بینای مردم هستند، خبرنگاران باید تمام حقیقت را به گوش مردم برسانند نه بخشی از آن را.