به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ بارانی درگرفت و سیلی که خانمان برانداز شد ، مردم گیلان و مازندران هفته ای پر التهاب را پشت سر نهادند .چه بسیار دیوار خانه هایی که فرو ریخت و چه جاده هایی که با هجوم سهمناک سیل ناپدید شد ، زمین گل آلودی ماند از کف خانه ها و ریشه های درختانی که آب آنها را در مسیر سیلاب هوار کرده بود .

مردم اما در این میان دست به یاری داشتند ، یاری دولتمردان و مسوولین ، نگاه آنها را می طلبیدند که ببینند سیل با زندگی آنها چه کرده است. دکتر نوبخت مردی از دیار باران در روزهای گذشته اما دل به راه زد و به دیدار مردم دردمند مناطق سیل زده رفت .چکمه بر پا کرد و قدم در راه روستاها نهاد تا از عمق فاجعه ی سیل باخبر شود و بسیار خرسندیم که این دولتمرد گیلانی با اختصاص اعتبار برای مناطق بحران شده از سیل ، توانست دلگرمی را برای مردم روستاها و شهرهای آسیب دیده از سیل ایجاد کند .به راستی اگر همه ی مسوولین ما اینچنین بودند بسیاری از معضلات مرتفع میشد.