به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ دکترتاجیک شهردار  حسن آباد فشاویه درابتدای جلسه ضمن تشکروقدردانی از تلاش ها وزحمات همکاران واقدامات صورت گرفته درطول یک سال گذشته بیان داشت :درطول این مدت ماتوانستیم با همکاری شما عزیزان وتعامل بسیارخوب ریاست واعضای شورای اسلامی شهر اقداماتی را درزمینه های مختلف عمرانی وفرهنگی ،ورزشی واجرای طرح های مطالعاتی برای شروع پروژه های دردست اقدام شهرداری به انجام برسانیم وخوشبختانه این طرح های مطالعاتی وتهیه نقشه به انجام رسیده وبا مشخص شدن پیمانکاران پروژه ها به زودی دورجدیدی از اقدامات جهت عملیاتی شدن پروژه ها آغاز خواهدشد واین مهم می طلبد که ماتلاشمان را از گذشته دوچندان نموده تا بتوانیم خدمات بهترودرخورشان شهروندان محترم با اجرای طرح های پیش روارائه نمائیم.

درادامه هریک از معاونت ها ومسئولین واحدهای شهرداری گزارش اقدامات حوزه خود را ارائه دادند و مقررشد جلسه ای درهمین راستا با حضور ریاست واعضای شورای اسلامی شهر ودیگرمسئولین برگزار وت مامی این گزارش ها جمع بندی ونقاط ضعف وقوت آن رابرسی وهمچنین با یک برنامه ریزی مدون با هدف ارائه خدمات بهتر با عملیاتی نمودن برنامه های پیش روی شهرداری وشورای اسلامی شهراقدام گردد.