به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ در این جلسه در خصوص موضوع گردشگری در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران و آخرین اقدامات بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه محمد حقانی گفت: تمرکز فعالیت های کودکان در فرهنگ سازی نسل آتی نقش مهمی دارد.

وحید قاسمی در مورد بستر سازی مناسب شهر برای پذیرش گردشگر اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: با تغییر نگاه و رویکرد مدیران شهری، زیر ساخت افزایش حضور گردشگر درتهران فراهم شود.

در ادامه مهدی سیف رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: تمرکز فعالیت های ما در خصوص فرهنگ سازی موضوع گردشگری است و سعی داریم روایت درستی از شهر تهران به شهروندان ارائه دهیم. این مهم در قالب نشست های تهران شناسی و نشست های علمی گردشگری در حال انجام است.

همچنین اضافه کرد: شعار ما دوری از تصدی گری و تقویت نقش تسهیل گری است.

اسماعیل قادری عضو دیگر شورا نیز در مورد اهمیت تغییر چهره شهر افزود: خیلی از گردشگران به لحاظ موضوعاتی که در شهر رویت می شوند تصورات نامطلوبی از شهر تهران دارند که باید با اصلاح آن زواید، نگاه گردشگر را به تهران تغییر داد

در پایان خانم شجاعی در خصوص پیگیری های شورای شهر در خصوص برنامه سوم توسعه شهرداری صحبت های خود را ایراد کرد.