۵۰ تن از دانشجویان پزشکی گروه جهادی احیاء القلوب ناحیه بسیج سپاه ابوذر در روز دانشجو به مناطق محروم حاشیه شهر تهران، روستای مرتضی گرد مستقر در مدرسه ذولفقاری و روستای لهک خدمت رسانی بهداشتی و درمانی شامل بصورت رایگان پرداختتد.