جشن گلریزان به نفع جامعه هدف بهزیستی ، کمیته امداد و بیماران خاص با حضور جمعی از مسئولین شهرستان قدس برگزار گردید.