به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ همزمان با سراسر کشور همایش عظیم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهر ری، با حضور چشمگیر عاشقان و دلدادگان حسینی برگزار شد.

 

مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی شهر ری