به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ بیست و چهارمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد باز آفرینی پایدار کلان شهر تهران با حضور محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رییس کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی تهران، نصراله آبادیان شهردار منطقه ۱۱، نمایندگان سازمان ها و ارگان های دولتی و معاونین این منطقه به منظور بررسی اقدامات انجام شده بر اساس برنامه عملیاتی دفاتر نوسازی توسعه محلی در بافت فرسوده برگزار شد.

محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رییس کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی تهران با اشاره به اهمیت منطقه ۱۱ به لحاظ قرار گیری بخشی از تهران قدیم و حصار ناصری در این منطقه، وجود پردیس حکومتی، ابنیه تاریخی و بناهای خاص فرا ملی گفت: توجه به باز آفرینی و نوسازی بافت فرسوده این منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

تقی زاده افزود: نسبت به ارتقای کیفیت زیست و رضایتمندی شهروندان و ساکنان که در منطقه ۱۱ اسکان دارند، بستههای تشویقی نوسازی بافت فرسوده در خصوص تخفیف عوارض و تراکم تشویقی که برای مردم  ایجاد انگیزش کند اهتمام جدی شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: