به گزارش خبرگزاری برنا از تهران؛ پس از انتشار گزارش تخلیه زباله‌های عفونی از شهرهای اطراف در جاده وهن آباد در محدوده بخش فشافویه ، بنابه دستور محسن تاجیک شهردارحسن آبادفشافویه ، اکیپی از عوامل خدمات شهر شهرداری با رعایت کلیه جوانب بهداشتی با هماهنگی شبکه بهداشت بخش فشافویه در محل حضوریافتند و بصورت فنی اقدام به جمع‌آوری وامحاء پسماندهاکردند.

این اقدام بی‌شرمانه عده‌ای افراد سودجو که باجان مر‌دم منطقه بازی می‌کنند از طریق مراجع قضایی موردپیگردقرارخواهد گرفت.

قابل‌ذکر است ؛ تخلیه هرگونه زباله اعم از عفونی یا غیر عفونی در محیط‌های غیر از محل دفع پسماند ممنوع است. قاعدتاً پسماندهای بیمارستانی از حساسیت خاصی برخوردارند و تخلیه این نوع زباله خطای بسار بزرگی است که متأسفانه این اتفاق رخ‌داده است که جادارد از طریق مراجع ذیصلاح این موضوع با جدیت رسیدگی و با متخلفان برخورد جدی شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: