به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در راستای تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران و به منظور شناخت وضعیت موجود تولید پسماند، برنامه ریزی برای طراحی سیستم حمل و نقل و دفع پسماندها، نمونه برداری و آنالیز پسماندهای خشک، پسماندهای شهروندان طی دو هفته جمع آوری شد.

بر پایه این گزارش ، پسماندهای جمع آوری شده از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی منتخب پس از کدگذاری و برچسب زنی به ایستگاه پسماند منتقل و وضعیت موجود آنها به لحاظ تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی (درصد، رطوبت، چگالی، دانه بندی و ...) تعیین اجزای ارزشمند و قابل بازیافت و ارزش حرارتی، توسط کارشناسان بررسی شد.

شایان ذکر است پس از اتمام طرح و ارائه گزارش، از 160 شهروند مشارکت کننده در این طرح، با ارائه بسته های تشویقی با محتوای کیسه پارچه ای خرید،کارت تخفیف برنامه های مربوط به امور نظافت، ظروف فریزر و لوح، تقدیر شد.