به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، این رقابت ها قالب دو گروه A  و B با حضور 6 تیم به شرح زیر انجام خواهد شد:

گروه A : هیات اردبیل، هیات بوکان و هیات قزوین ( میزبان هیات بوکان)

پنجشنبه 11 آبان

ساعت 10 هیئت اردبیل - هیئت قزوین

ساعت 17 هیئت بوکان – هیئت قزوین

جمعه 12 آبان

ساعت 10 هیئت بوکان – هیئت اردبیل

گروه B: شهر ری، ایثار قم، هیات گلستان ( میزبان ایثار قم)

پنج شنبه 11 آبان

ساعت 10 شهرری - هیئت گلستان

ساعت 17 ایثار قم – شهرری

جمعه 12 آبان

ساعت 10 ایثار قم – هیئت گلستان