به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، موضوع این توافقنامه ارتقا شاخص سلامت دهان و دندان با تاکید ویژه بر دانش آموزان دوره ابتدایی و سپس متوسطه است. 

هدف اصلی این تفاهمنامه افزایش تعداد و درصد دانش آموزان 12 ساله بدون پوسیدگی دندان پس از یک دوره 6 ساله است.