به گزارش خبرنگار برنا، متن تفاهم نامه بدین صورت است:

نظر به اصل پنجاهم قانون اساسی و ضرورت مشارکت همگانی کلیه دستگاه های اجرایی کشور در ایفای وظیفه حفاظت محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار و همچنین اجرای برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده مندرج در ماده 230 برنامه پنجم توسعه، این تفاهم نامه با توجه به وظایف و مسوولیت های مشترک فی ما بین سازمان محیط زیست به نمایندگی معصومه ابتکار از یک طرف و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شهین دخت مولاوردی از طرف دیگر تنظیم و منعقد گردیده و با رعایت قوانین و مقررات قابل اجراست.

بنابراین گزارش؛‌ این تفاهم نامه شامل هشت ماده است که با توجه به ماهیت موضوعات مشترک همکاری تفاهم نامه، این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت چهار سال معتبر بوده و تمدید، ادامه فعالیت، بازنگری و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق طرفین و رعایت موازین قانونی بلامانع است. این تفاهم نامه در هشت ماده و دو تبصره در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارد تنظیم و در تاریخ 22/01/94 به امضای طرفین رسید و از تاریخ امضا لازم الاجراست.