به گزارش گروه آموزش جوان خبرگزاری برنا، در مقدمه این دستورالعمل آمده است؛ در ادامه اجرای سیاست راهبردی سامان دهی منابع انسانی و تحقق اهداف آن، بدین وسیله به پیوست یک نسخه از شیوه نامه «چهارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازمان دهی عوامل آموزشی در استان ها و مناطق آموزشی در سال تحصیلی 95-94» که با بهره گیری از تجربیات اجرای برنامه های سامان دهی  و توسعه سنواتی سال های گذشته و با مساعی و هم فکری حوزه های مرتبط با این موضوع تدوین شده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

براین اساس؛ راهبری، نظارت و ارزشیابی برنامه در ستاد، برعهده مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات است و مسوولیت اجرای برنامه در استان ها، برعهده مدیر کل محترم آموزش وپرورش و راهبری اجرای آن، در حوزه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی بوده و تصمیمات استانی در کمیته هماهنگی و برنامه ریزی آموزش وپرورش استان نهایی می شود.