به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ،مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی اظهارکرد: در حادثه مشکل خاصی برای هیچیک از 155 مسافر این پرواز رخ نداد و همه آنها به سلامت از هواپیما خارج شدند.

محمدباقر قاسم زاده افزود: این هواپیما بر روی باند فرودگاه مشهد فرود آمد اما هنگام توقف کامل و در مسیر حرکت به سمت پارکینگ اصلی به علتی نامعلوم هواپیما در مسیر تاکسی وی زمینگیر شد.

وی گفت: در این حادثه مشکلی خاصی برای هواپیما نیز رخ نداد.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی افزود: این پرواز ساعت 20:30 دقیقه با وجود بروز مشکل در فرودگاه مشهد بر زمین نشست و به سرعت مسافران آن خارج شدند.