به گزارش گروه وزارت جوانان خبرگزاری برنا، در این جلسه  برنامه های فراغتی جوانان در سال 94 و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دستگاه های عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در این زمینه، مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

وزیر ورزش و جوانان به عنوان رئیس ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، معاون ساماندهی امور جوانان به عنوان دبیر این ستاد، نمایندگان تام الاختیار دستگاه های مسئول در امور جوانان و معاونین وزارتخانه از حاضران در این نشست خواهند بود.

گفتنی ست؛ ستاد ملی ساماندهی امور جوانان براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 1383/12/23 بنا به پیشنهاد سازمان ملی جوانان  سابق و به استناد ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی در امور جوانان تشکیل شد.