هدایت حسینی که در دوازدهمین گردهم آیی مدیران غذای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کرمانشاه با اشاره به برنامه های سازمان جهانی بهداشت در حوزه ایمنی غذا گفت:کاهش مصرف نمک چربی و شکر از فاکتورهای اساسی این برنامه هاست.

وی همچنین به موفقیت های کشور در زمینه ایمنی و سلامت مواد غذایی اشاره کرد و گفت در 10 سال گذشته وزارت بهداشت توانسته مصرف اسیدهای چرب ترانس مصرفی خانوار را از 25درصد به 5درصد کاهش دهد و مقرر کرده که تا سال 92 مصرف این نوع از چربی را به 2درصد و پس از آن با شیبی ملایم به صفر برساند.