مأموران انتظامی شهرستان ابهر روز گذشته پس از اطلاع از یک مورد گاز گرفتگی در یکی از باغات روستای "شویر " برای بررسی موضوع در محل اعلامی حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، ماموران با حضور در محل مشاهده کردند بر اثر نشت گاز سه کشاورز جانشان را از دست داده اند.

همچنین در تحقیقات اولیه مشخص شد این سه کشاورز برای آبیاری به مزرعه رفته و پس از اتمام آبیاری برای استراحت وارد آلونک مزرعه شده و از گاز پیک نیکی برای گرم کردن محل استراحت خود استفاده و دچار گاز گرفتگی شدند.

 اجساد این قربانیان جهت اعلام نظر کارشناسی به پزشکی قانونی منتقل و موضوع تحت رسیدگی است.